Medezeggenschap

Word actief!

Wil je zelf actief worden in het medezeggenschap? Dat kan. In iedere positie komt er jaarlijks wel een plek vrij. Nieuwe leden voor de verschillende organen worden door het WOL gezocht, dus je kan je interesse doorgeven via science.wol@uu.nl.

In de OAC en DAC bepaalt een student zelf hoe lang zij actief blijft. De OAC vergadert iets vaker dan eens per blok, en de DAC vergadert eens per 6 weken, en voor lidmaatschap van de OAC of DAC krijg je een vergoeding voor 2 uur per week.

De leden van de faculteitsraad worden verkozen in jaarlijkse verkiezingen. In principe kan iedereen zich verkiesbaar stellen, maar het is gebruikelijk dat het faculteitsraadlid door het WOL wordt gekozen. In de faculteitsraad wordt een veel politieker spel speeld dan in de rest van medezeggenschap.Zitting nemen in de faculteitsraad wordt vergoed voor 8 uur per week naast het lidmaatschap van het WOL.

Het studentbestuurslid van het departementsbestuur zit bij de zeswekelijkse vergaderingen van het bestuur van het departement. Hierbuiten heeft het studentbestuurslid geen echte taakomschrijving, dus kan zij haar tijd grotendeels naar eigen inzicht invullen om de opleiding en medezeggenschap te verbeteren. Zo zit het studentbestuurslid vaak als adviseur bij de vergaderingen van de OAC. Het studentbestuurslid krijgt 8 uur per week vergoed naast haar zitting in het WOL.

De leden van het WOL zijn actief bezig met het verzamelen van de meningen van de studenten. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van WWW'tjes. Voor lidmaatschap van het WOL worden 8 uren per week vergoed, en loopt van september tot augustus, net als de faculteitsraad en het studentlid zijn van het departementsbestuur.

Er zullen voorlichtingsbijeenkomsten zijn voor wie geïnteresseerd is in het WOL volgend jaar. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 15 en maandag 27 februari om 16:30 in ons kantoor in HFG 0.09.

Twijfel je of je actief wilt worden in medezeggenschap, maar weet je nog niet welke vakken volgend jaar gegeven worden? Het WOL heeft op aanvraag voorlopige roosters beschikbaar.

Medezeggenschap

Er zijn drie niveaus van bestuur, en dus medezeggenschap, op onze universiteit. Onderop is het departement Wiskunde, daarboven de faculteit Betawetenschappen, en als hoogste niveau de universiteit. Op van twee van deze niveaus is het WOL actief, namelijk bij het departement Wiskunde (OAC, studentbestuurslid van het MI en DAC) en bij de bètafaculteit (Faculteitsraad). Op het hoogste niveau, waar het over de hele universiteit gaat, zijn wij niet actief. Daar heeft de U-raad het voor het zeggen. Het WOL heeft wel contact met de U-raad.

We bekijken de onderste bestuursniveaus in meer detail. Zie voor meer informatie ook de medezeggenschapspagina's van de bachelor en master en de medezeggenschapspagina van A–Eskwadraat

Bestuur Mathematisch Instituut (MI)

Het Wiskundedepartement wordt bestuurd door het bestuur van het MI. Jason Frank is het hoofd van het departement. Barbara van den Berg is de onderwijsdirecteur, en Marius Crainic is de onderzoeksdirecteur, en Coen Rouwmaat is als student lid van het departementsbestuur. Carin van de Weerd-Nijboer is als bestuurssecretaris betrokken bij het departementsbestuur.

Onderwijs Advies Commissie (OAC)

De OAC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De OAC bespreekt alle vakken en vakevaluaties, en zij stellen het opleidingsspecifieke deel van de OER (Onderwijs- en Examenregeling Ba Ma) op.

In de OAC zitten 5 docenten en 5 studenten, maar er komen jaarlijks plekken vrij. Heb je interesse om actief te worden in de OAC? Neem dan contact op met het WOL. De website van de OAC, met ook de notulen van de vergaderingen, kan je hier vinden: https://www.projects.science.uu.nl/opleicie/OC/OC.html.

Departementsadviescommissie (DAC)

De DAC adviseert de besturen van het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut over alle beleidszaken die niet met onderwijs te maken hebben. In de DAC zitten 5 studenten en 5 medewerkers. De student die namens wiskunde in de faculteitsraad zit, zit automatisch ook in de DAC. De website van de DAC, waar alle stukken en notulen te vinden zijn, is https://web.science.uu.nl/ODCmath/. De DAC zoekt op dit moment leden! Heb je interesse om actief te worden in de DAC? Neem dan contact op met het WOL.

Faculteitsraad

De faculteitsraad geeft advies aan het faculteitsbestuur van bèta. Namens ieder departement zitten er een student en een medewerker in de FR. De FR bespreekt de begroting van de faculteit, maar ook problemen zoals een tekort aan studieplekken wordt hier besproken. Om een beeld te krijgen van wat de faculteitsraad bespreekt, kun je op hun website de stukken, agenda's en notulen vinden: http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-betawetenschappen/over-ons/bestuur/faculteitsraad.

Opleidingscommissie (OC)

Boven de OAC bij wiskunde staan twee opleidingscommissies. Één voor de bachelors van de betafaculteit en één voor de masters die onder de 'natural sciences' vallen. De OC's stellen de betabrede OER vast, uit een model-OER dat zij van de universiteit krijgen.

WOL

Het WOL is het belangrijkste aanspreekpunt voor studenten. In het WOL zitten het faculteitsraadlid, het studentlid van het departementsbestuur en een lid van de OAC. Het WOL is verantwoordelijk voor het verzamelen van de mening van studenten over verschillende onderwerpen en zorgen dat problemen bij de juiste persoon of commissie worden gemeld, al mogen studenten ook altijd zelf naar een andere commissie stappen.

Het WOL organiseert eens per twee weken een WWW'tje, waarvan de onderwerpen soms worden aangedragen door andere organen en soms ongevraagd door het WOL zelf worden verzonnen. Op een WWW'tje worden studenten uitgenodigd om hun mening te geven, wat het WOL vervolgens kan doorspelen aan degene die daar over gaat. Het WOL is ook altijd bereikbaar via email op science.wol@uu.nl. De notulen van WWW'tjes zijn te vinden op http://wol.science.uu.nl/wwwtjes.